Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Делегации

Делегациите в ЕП са 41 на брой и имат за цел да развиват международните връзки на Парламента с държави извън ЕС. Дейностите на делегациите са свързани както със задълбочаване на връзките с традиционните партньори на ЕС, така и с подпомагане популяризирането на основните ценности на Европейския съюз- принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и основните свободи и принципа на правовата държава.

Преслав Борисов е член на делегацията в комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия и делегацията за връзки с Израел.