Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Комисии

За да се подготвят за пленарните сесии, членовете на ЕП се разпределят по постоянни комисии, всяка една от които е специализирана в дадена област- селско стопанство, външни работи, транспорт, развитие, международна търговия, бюджети, и др. В ЕП има 20 постоянни парламентарни комисии, в които се изработват, изменят и гласуват законодателните предложения и докладите по собствена инициатива. Заседанията на комисиите в Брюксел са публични, а документите от заседанията са достъпни за всички граждани. В Европейския парламент има също така подкомисии, временни и анкетни комисии, които се създават за разглеждането на специфични въпроси.

Преслав Борисов е член на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO), заместник-член на Комисията по транспорт и туризъм (TRAN) и заместник-член на специалната комисия по организирана престъпност, корупция и изпиране на пари (CRIM).