Преслав Борисов - Член на Европейския парламент

Комисия по Организирана престъпност, корупция и изпиране на пари CRIM

Евродепутатът Преслав Борисов е заместник-член на комисията.

Специалната комисия по организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари (CRIM) беше създадена през март 2012 г., след приемането на резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2011 г. относно организираната престъпност. Мандатът на CRIM е с продължителност една година, с възможност за подновяване за още шест месеца, като целта му е проучване и анализ на проявленията на престъпността, както и изработване на цялостен и структуриран план за борба на европейско равнище.

Комисията има за цел да:

  1. анализира и оценява обхвата на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари и тяхното въздействие върху Съюза и неговите държави членки, както и да предлага подходящи мерки, за да се предостави възможност на Съюза да предотвратява тези заплахи и да им противодейства, включително на международно, европейско и национално равнище;
  2. анализира и оценява настоящото прилагане на законодателството на Съюза в областта на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, и свързаните с тях политики, за да се гарантира, че правото и политиките на Съюза се основават на факти и се подкрепят от най-добрите налични оценки на заплахата, както и да упражнява мониторинг върху съвместимостта им с основните права съгласно членове 2 и 6 от Договора за Европейския съюз, и по-специално с правата, установени в Хартата на основните права на Европейския съюз, и с принципите, залегнали в основата на външните действия на Съюза, и по-специално с установените в член 21 от Договора принципи;
  3. разглежда и осъществява контрол върху прилагането на ролята и дейностите на агенциите на Съюза в областта на вътрешните работи (като Европол, COSI и Евроюст), които работят по въпросите, свързани с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, и свързаните с тях политики в областта на сигурността;
  4. разглежда въпросите, посочени в неговата резолюция от 25 октомври 2011 г. относно организираната престъпност в Европейския съюз, и по- специално параграф 15 от нея1, както и в неговата резолюция от 15 септември 2011 г. относно усилията на ЕС за борба с корупцията;
  5. установи необходимите контакти, да извършва посещения и да организира изслушвания с институциите на Европейския съюз и с международните, европейските и националните институции, с националните парламенти и правителства на държавите членки и на трети държави, с представители на научната общност, предприятията и гражданското общество, както и с участниците по места, с организациите на жертвите, с длъжностните лица, участващи в ежедневната борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, като правоприлагащи органи, съдии и магистрати, както и с участниците от гражданското общество, които насърчават култура на законност в трудни области.

Комисията бе създадена през март 2012 г., след приемането на резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2011 г. относно организираната престъпност. Нейният мандат е с продължителност една година, с възможност за подновяване за още шест месеца, като целта му е проучване и анализ на проявленията на престъпността, както и изработване на цялостен и структуриран план за борба на европейско равнище.

Правомощията на комисията са да анализира и оценява обхвата на организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари и тяхното въздействие върху Съюза и неговите държави членки, както и да предлага подходящи мерки, за да се предостави възможност на Съюза да предотвратява тези заплахи и да им противодейства, включително на международно, европейско и национално равнище.

В нейните компетенции влиза също така  анализ и оценка на настоящото прилагане на законодателството на Съюза в ресорната й област, както и разглеждане и осъществяване на контрол върху работата на агенциите на Съюза в областта на вътрешните работи (като Европол, COSI и Евроюст).

Основните дейности на комисията са да установи необходимите контакти, да организира изслушвания с институциите на Европейския съюз и с международните, европейските и националните институции, с националните парламенти и правителства на държавите членки и на трети държави, с представители на научната общност, предприятията и гражданското общество, както и с участниците по места, с организациите на жертвите, с длъжностните лица, участващи в ежедневната борба с организираната престъпност, корупцията и изпирането на пари, като правоприлагащи органи, съдии и магистрати, както и с участниците от гражданското общество, които насърчават култура на законност в трудни области. 

Преслав Борисов е заместник-член в специалната комисия. 

За сайта на комисията кликнете тук.

Новини

Все още няма новини в тази секция.


Бюлетини